مجموعه 16 وکتور تاجهای طلایی پادشاهی، وکتور تاجهای لوکس سلطنتی و تاج های پاپ و اسقف