وکتور برگ های طلایی،سفید و خاکستری، پس زمینه برگهای پاییزی زرد