بیش از 50 وکتور تاج پادشاهی و سلطنتی پاپ و اسقف طلایی و مزین شده با سنگهای ارزشمند