8 وکتور حاشیه و مرزبندی اسلیمی طرح ویکتورین وینتیج