وکتور قاب گل پیچک و شاخه های اسلیمی ظریف طلایی و نفیس – وکتور مونوگرام گل و شاخه های ظریف