2 وکتور تریبون سفید و میکروفن – وکتور تریبون از کنار – وکتور پس زمینه تریبون سفید