وکتور پترن تذهیب شمسه طرح قبیله ای – وکتور الگو ماندالا باستانی