وکتور پس زمینه گلهای کاغذی رنگی – وکتور زمینه قاب گلهای بهاری سبز و زرد