وکتور پترن برگهای رنگی نقاشی – وکتور الگو برگهای نازک گرمسیری رنگارنگ