وکتور جدول تناوبی جدول مندلیف – وکتور جدول عنصرهای شیمیایی شیمی