وکتور پس زمینه و قاب تذهیب شمسه ماندالا زینتی طلایی