الگو افقی گل از گلهای شقایق صورتی، جداکننده و مرزبندیهای رنگی